Privacystatement

Uw persoonsgegevens bij Anno

Inleiding

Deze website, www.annodeventer.nl, wordt onderhouden door Verloskundigenpraktijk Anno i.s.m. Rubsel Visuele Communicatie. In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe de Verloskundige Prakijk omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacystatement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke  categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Contactgegevens Verloskundigenpraktijk Anno

Verloskundige Praktijk is gevestigd te Deventer en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 08198719 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement is Verloskundige Prakijk bereikbaar op telefoonnummer: 0570-630308. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@annodeventer.nl

 

Verwerkingen van persoonsgegevens

Welke gegevens worden er van u verwerkt:

 1. Naam, voornamen, voorletters, titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede betaalgegevens van de betrokkene;
 2. Een administratienummer dat gekoppeld is aan het behandeldossier van betrokkene;
 3. De persoonlijke toestemmingsverklaring voor het gebruiken, verwerken en verstrekken van persoonsgegevens;
 4. Gegevens als bedoeld onder a van behandelaars die over het welzijn en de gezondheid van de betrokkene worden ingelicht;
 5. Informatie m.b.t. de relevante medische en obstetrische anamnese van de betrokkene, waaronder gegevens die met instemming zijn overgenomen van een medebehandelaar (zoals huisarts, CJG, kraamzorg, gynaecoloog of verloskundige);
 6. In geval van erfelijke aandoeningen medische gegevens van diens gezins- en familieleden;
 7. Andere bijzondere persoonsgegevens met het oog op de goede behandeling van de betrokkene, zoals geboortedatum;
 8. Informatie over de aard van de behandeling, de diagnose, de uitslag en/of advies met betrekking tot de vervolgbehandeling (zoals gegevens in het kader van horizontale en verticale verwijzing) van de betrokkene, alsmede de verstrekte rapportage van de behandeling;
 9. Gegevens ten behoeve van kwaliteitsbewaking en followup van de behandeling in het kader van kwaliteitsbewaking Wet Bevolkings Onderzoek (counselingsgegevens en prenatale screening);
 10. Informatie over het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding van de behandeling;
 11. Informatie over de verzekering van de betrokkene, waaronder het verzekeringsnummer en het BurgerServiceNummer;
 12. Klachten en opmerkingen over de behandeling van betrokkene;
 13. Andere gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor een juiste behandeling en afhandeling van de behandeling.

De door ons verzamelde gegevens worden opgeslagen in een beveiligd elektronische patiëntendossier. Toegang tot dit patiëntendossier hebben alleen de werknemers werkzaam bij Verloskundigenpraktijk Anno.

 

Bewaartermijn

 1. Medische gegevens die zijn verkregen om een behandelingsovereenkomst aan te gaan of te vervullen worden 15 jaar bewaard. De verantwoordelijke is niet gehouden tot langere bewaartermijnen dan bij wet, in het bijzonder artikel 7:454 lid 3 van het Burgerlijke Wetboek, verplicht.
 2. Andere persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij werden verwerkt. Als die persoonsgegevens niet langer nodig zijn, worden ze verwijderd.

 

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van de Verloskundige Praktijk worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van de Verloskundige Praktijk en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 1. Toegang tot persoonsgegevens hebben in beginsel slechts degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandeling van de betrokkene, voor zover die toegang nodig is voor hun werkzaamheden.
 2. Softwareleveranciers zonder verwerkersovereenkomst hebben zelf geen toegang tot persoonsgegevens en laten geen cookies achter in hun programma.
 3. Wanneer een verwerking namens de verantwoordelijke wordt verricht, doet de verantwoordelijke uitsluitend een beroep op verwerkers die afdoende garanties afgeven dat de persoonsgegevens worden verwerkt conform de verordening, de uitvoeringswet of daarop gebaseerde regelgeving.
 4. Voor het overige kunnen aan de volgende personen en instanties toegang worden verleend/persoonsgegevens worden verstrekt:
 5. Onderzoekers als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek;
 6. Zorgverzekeraars voor zover noodzakelijk met het oog op de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
 7. Derden die belast zijn met het innen van vorderingen voor zover toegang/verstrekking noodzakelijk is en het geen medische gegevens betreft;
 8. Anderen, wanneer de grondslag van de verwerkte gegevens is:
  • Toestemming van de betrokkene;
  • Een noodzaak om een wettelijke verplichting na te komen;
  • Het vrijwaren van een vitaal belang van de betrokkene.
 9. Anderen, wanneer de verdere verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden geschiedt, indien de verantwoordelijke de nodige maatregelen heeft getroffen om te zorgen dat verdere verwerking uitsluitend ten behoeve van deze doeleinden geschiedt.

 

Melding inbreuk

 1. Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden deelt de verantwoordelijke dit -indien en voor zover wettelijk vereist- zo spoedig mogelijk nadat zij hiervan op de hoogte is mee aan de betrokkene en de Autoriteit Persoonsgegevens.
 2. De in het eerste lid bedoelde melding bevat ten minste:
 3. De aard van de inbreuk;
 4. De waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk;
 5. De maatregelen die de verantwoordelijke als gevolg van de inbreuk heeft getroffen;
 6. Een contactpunt voor meer informatie.

 

Geheimhouding

 1. De verantwoordelijke, de verwerker en iedereen die onder gezag van de verantwoordelijke toegang heeft tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens.
 2. Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens geldt dat iedereen die ze verwerkt een geheimhoudingsplicht heeft. Deze vloeit voort uit het ambt, het beroep of uit de arbeidsovereenkomst van diegene.

 

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG“) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om de Verloskundige Praktijk te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om de Verloskundige Praktijk te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 14-06-2021